In 2019 is er een fusie geweest tussen verschillende Dutchbat III-organisaties die bestonden. Daardoor is er nu één vereniging ontstaan waarbij alle oud-Dutchbat III militairen zich kunnen aansluiten.

Sinds 11 maart 2019 bestaat de vereniging Dutchbat III.

Het doel van de vereniging (uit statuten) is:

 • Het in stand houden en waar nodig verbeteren van de band tussen veteranen die gediend hebben bij Dutchbat III;
 • Het bevorderen van erkenning, waardering en zorg voor de veteranen van alle rangen en standen, van alle krijgsmachten en van alle wapen- en dienstvakken.

 

De vereniging heeft op dit moment drie bestuurders. Remko de Bruijn, Alice Schutte en Olaf Nijeboer. Deze gezamenlijk zijn het dagelijks bestuur. Er is geen voorzitter, geen secretaris en geen penningmeester. De taken worden in onderling overleg verdeeld waarbij elke bestuurder gelijk verantwoordelijk is. Hiertoe is gekozen om de toegankelijkheid tot het bestuur te optimaliseren. Vroeger was het logisch dat iemand die een administratieachtergrond had allerlei penningmeester functies vervulde, een schreeuwer voorzitter werd en een secretaris gek werd van alle administratieve handelingen. Dat is niet meer van deze tijd.

Op dit moment (en dat blijft het streven) wordt geen contributie gevraagd aan de leden. Tot nu toe kan de vereniging zonder zelfstandig kosten te maken (sponsoring) alles regelen. Alleen de ALV kan besluiten of dit in de toekomst wijzigt.

Wij kennen twee soorten leden.

 1. Lid, maar telt niet mee als achterban
 2. Lid en telt wel mee als achterban

 

Op deze wijze houden wij de vereniging toegankelijk voor alle Dutchbatters in lijn met het doel van de vereniging. Bij overleggen met bijvoorbeeld Defensie, spreken wij alleen namens de mensen die hebben aangegeven wel mee geteld te willen worden tot de achterban. Er zijn tenslotte mensen die het of niet eens zijn met wat afgesproken wordt of die niet vertegenwoordigd willen worden. Ook zij zijn welkom.

Als vereniging hebben wij een werkgroep structuur. Dat betekent dat er voor een bepaald onderwerp een aantal personen in een werkgroep zitten die dit onderwerp oppakken. In principe werkt een werkgroep autonoom. Doelstellingen worden gemaakt door een werkgroep en in een “Groot Overleg” besproken en geaccordeerd. Handelen om de doelstellingen te halen is vrij aan de werkgroep. In het Groot Overleg zit een vertegenwoordiger per werkgroep. In dit Groot Overleg wordt gezorgd dat de verschillende werkgroepen elkaar versterken en dat doelen elkaar niet in de weg gaan lopen.

In 2015 is op het Malieveld op veteranen dag een gesprek ontstaan met Mark Rutte (minister-president). Tijdens dit gesprek is aangestuurd op een bijeenkomst waarin Dutchbatters konden aangeven welke problemen men ervoer. In de zomerperiode is vervolgens een werkgroep Dutchbat 3 gevormd die een enquête heeft gehouden. Hieruit zijn speerpunten geformuleerd die in een bijeenkomst met de minister-president en de minister van defensie zijn gepresenteerd.

Hieronder de speerpunten.

 

 1. Excuses & Rehabilitatie voor Dutchbat III
  • Tijdens de missie: Denk aan voorwaarden die niet gesteld zijn aan de VN, het mandaat, materieel en nazorg die niet voldeed.
  • Na de missie: De politiek heeft DB III laten criminaliseren door invloed van media en de daaruit vloeiende publieke opinie. Door zich hier afzijdig van te houden heeft men daarmee DB III in de kou laten staan.

 

 1. Waarheidsvinding

Complete openbaring van ontbrekende stukken zowel binnen als buiten Nederland en een actieve rol van de politiek om deze informatie boven water te krijgen.

               

 1. Nazorg en aansprakelijkheid
  • Inventarisatie van individuele problemen & verbetering/uitbereiding van de huidige zorg voor veteranen van DB III.
  • Een regeling voor DB III waarin compensatie gegeven wordt voor schade die gelden is als gevolg van de uitzending (relaties, carrière, welbevinden) dmv een brengplicht in plaats van een haalplicht. Een einde aan langslepende lopende gerechtelijke procedures en een coulant beleid over toekenning van letselschades.

 

In de jaren na 2015 is de werkgroep in gesprek en onderhandeling geweest met het ministerie van defensie om deze speerpunten ingevuld te krijgen. Eén belangrijk resultaat was het grote Dutchbat 3 onderzoek dat in opdracht van het ministerie van defensie uitgevoerd is door ARQ in 2019. De resultaten zijn gebruikt door de begeleidingscommissie onder leiding van Hans Borstlap. Deze commissie heeft zeven aanbevelingen gedaan. Vanaf dat moment wordt door de vereniging gesprekken over de invulling over deze aanbevelingen gevoerd.

Zoals je kan lezen zijn een groot deel van deze speerpunten of al afgerond of in een afrondende fase. De punten 1 en 3 zijn na het onderzoek Dutchbat 3 ingevuld door de aanbevelingen en die worden nu uitgevoerd.

Waarheidsvinding (punt 2) is vanuit Defensie afgerond vanuit NIOD 2. De vereniging heeft hier verdere invulling aan gegeven met onder andere de documentaire van Koen Verbraak en aanwezigheid op verschillende panels. In de toekomst worden hier meer activiteiten rond opgepakt.

De vereniging houdt zich verder bezig met de volgende onderwerpen:

 • Het onderhouden van contacten met de Nederlandse Bosnische populatie. Onder andere door het ondersteunen van een Nationaal Monument Sebrenica Genocide die gepland wordt in Den Haag.
 • Er loopt een project over de gevolgen van de schadelijke stoffen die op Potocari aanwezig waren (en wat andere locaties). Hierbij willen wij dat veteranen die ziek zijn geworden terecht kunnen bij defensie voor preventie, behandeling en schadeafhandeling.
 • Er is een project rond het oude PTSS protocol. Hierbij hebben wij vragen over het beleid dat gehanteerd bij keuringen rond het Militair Invaliditeit Pensioen.
 • Wij zijn betrokken bij het organiseren van de terugkeerreizen vanuit de aanbeveling uit het rapport van de commissie.
 • Wij zitten in de projectorganisatie voor het organiseren van de bijeenkomst waarin de verklaring zoals deze in het rapport van de commissie Borstlap wordt genoemd wordt voorgelezen.
 • Wij hebben een clubje mensen die beschikbaar is om media te woord te staan.
 • Tot slot wordt samenkomen gestimuleerd door de vereniging. Door reünies, 5 mei in Wageningen en Veteranendag. Daarnaast worden soms “spontane” bijeenkomsten gehouden.

Niet alle Dutchbat III veteranen zijn lid. Wij zijn niet in staat om alle veteranen te bereiken. Elke Dutchbat III veteraan heeft zijn eigen verhaal, een eigen mening en een eigen maar ook gedeelde ervaring. Wij horen die verhalen graag aan. Daarnaast willen wij die mening graag horen zodat we daar met elkaar over kunnen praten en richting kunnen geven aan doelen van de vereniging. We maken het graag mogelijk om ervaringen delen. Ook wanneer iemand in zijn leven alles heerlijk op orde heeft hebben wij graag contact. Dat is ook fijn te horen en te weten. Contact onderhouden is het meest belangrijk. Of iemand behoefte heeft om deel te nemen aan activiteiten of niet, is aan die persoon zelf. Maar weet dat wij als vereniging je graag welkom heten.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar [email protected] . Iemand ontvangt dan een formulier dat ingevuld moet worden en teruggestuurd. Na een check of iemand ook daadwerkelijk Dutchbatter is wordt het lidmaatschap formeel.